Contact

Heeft u een vraag of wilt u graag een afspraak maken? U kunt het contact formulier hiernaast invullen of bellen op 06-50810550.

Mocht ik in behandeling zijn dan neem ik helaas de telefoon niet op maar spreek gerust uw naam en telefoonnummer in en ik zal zo snel mogelijk contact met u opnemen!

Openingstijden:                                                                                       Maandag:    9.00 uur - 15.15 uur                                                       Dinsdag:      9.00 uur – 16.30 uur                                                        Vrijdag:         9.00 uur - 16.30 uur                                                        

Behandelingen uitsluitend op afspraak!

contact formulier

Afspraak annuleren

Het komt helaas vaker dan ik wil voor dat een klant een afspraak maakt en vervolgens niet op de afspraak verschijnt. Hiermee gaat voor mijn onnodig veel tijd verloren. Immers heb ik op uw komst gerekend! Indien u bij verhindering een afspraak niet minimaal 24 uur van tevoren telefonisch afzegt, of als u uw afspraak vergeet dan ben ik genoodzaakt de behandeling in rekening te brengen.

Wat moet u doen als u een afspraak wilt annuleren?

Het kan altijd gebeuren dat u de afspraak niet door kunt of wilt laten gaan. U dient uw annulering altijd – ten minste 24 uur van tevoren – telefonisch op 06-50810550 of per mail door te geven.

Privacy policy

Huidverzorging en medisch pedicure QRSkin hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Huidverzorging en medisch pedicure QRSkin houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:
–    Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
–    Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
–    Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
–    Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
–    Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
–    Op de hoogte zijn van uw rechten over uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren.
Als Huidverzorging en medisch pedicure QRSkin ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via qrskin@outlook.com

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Huidverzorging en medisch pedicure QRSkin en een cliënt waarop Huidverzorging en medisch pedicure QRSkin deze voorwaarden van toepassing heeft ver-klaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Inspanningen Huidverzorging en medisch pedicure QRSkin
Huidverzorging en medisch pedicure QRSkin zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Huidverzor-ging en medisch pedicure QRSkin zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Huidverzorging en medisch pedicure QRSkin melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Huidverzorging en medisch pedicure QRSkin het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt bere-kenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de praktijk de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
Huidverzorging en medisch pedicure QRSkin moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Over-macht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, zoals ziekte, overlijden of een ongeval.
4. Betaling
Huidverzorging en medisch pedicure QRSkin vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Huidverzorging en medisch pedicure QRSkin vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via pin te voldoen.
5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Huidverzorging en medisch pedicure QRSkin vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Huidverzorging en medisch pedicure QRSkin aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs be-hoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
Huidverzorging en medisch pedicure QRSkin neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Huidverzorging en medisch pedicure QRSkin behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Huidverzorging en medisch pedi-cure QRSkin zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
Aanvulling nieuwe wet vanaf 25 mei 2018:
6. Geheimhouding
Huidverzorging en medisch pedicure QRSkin is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Huidverzorging en medisch pedicure QRSkin verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
7. Aansprakelijkheid
Huidverzorging en medisch pedicure QRSkin is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Huidverzorging en medisch pedicure QRSkin is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informa-tie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Huidverzorging en medisch pedicure QRSkin is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.
8. Garantie
Huidverzorging en medisch pedicure QRSkin geeft de cliënt 7 dagen garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
• De cliënt de gel reparatienagels en/of nagelbeugels of orthese heeft laten onderhouden door een andere pedicure zonder overleg.
• De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de (gel of regulatie) nagels, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd.
• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
9. Beschadiging & diefstal
Huidverzorging en medisch pedicure QRSkin heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Huidverzorging en medisch pedicure QRSkin meldt diefstal altijd bij de politie.
10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Huidverzorging en medisch pedicure QRSkin. Huidverzorging en medisch pedicure QRSkin moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Huidverzorging en medisch pedicure QRSkin de behandeling opnieuw verrichten zoals overeenge-komen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Huidverzorging en medisch pedicure QRSkin en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.
11. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na her-haaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Huidverzorging en medisch pedicure QRSkin het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren onder opgaaf van redenen.
12. Recht
Op elke overeenkomst tussen Huidverzorging en medisch pedicure QRSkin en de cliënt is Nederlands recht van toepas-sing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Zwolle. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepas-sing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de over-eenkomst.